วัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล แผนปฎิบัติการสี่ปี 2559-2562 แผนปฎิบัติการ-แผนการใช้จ่าย ปี 62 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ปี 62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง-การจัดหาพัสดุ รายเดือน ปี 62 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ-การใช้จ่าย ปี 62 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ-การใช้จ่าย ปี 61 การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนการป้องกันการทุจริต ประเด็นการพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP ผลการสำรวจความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม การร้องเรียน/ให้ข้อเสนอแนะ ระบบควบคุมภายใน ระเบียบงานสารบรรณ ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แนวปฏิบัติองค์การมหาชน เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. คู่มือเจ้าหน้าที่ คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน Download แบบฟอร์มกรอกภาระงาน Download แบบฟอร์มยื่นขอต่อสัญญา