ประกาศเชิญชวน การจัดซื้อจัดจ้าง งปม. 63

  • ประกวดราคาซื้อกล้องอ่านภาพทางอากาศ 3 มิติ เครื่องวัดระดับเลเซอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว.31 มี.ค. 63
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 1 อาคาร 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 25 มี.ค. 63
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 26 ก.พ. 63
  • จ้างควบคุมปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 1 อาคาร 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมอาคาร 12 และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ระหว่างอาคาร 11 กับอาคาร 12 และปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืช ห้องแมลง ห้องศึกษากายวิภาคของพืช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 14 ม.ค. 63
  • ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 9 ม.ค. 63
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและจัดทำป้อมรักษาความปลอดภัยด้านหน้าโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 11 ธ.ค. 62