ประกาศผล การจัดซื้อจัดจ้าง งปม. 63

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องอ่านภาพทางอากาศ 3 มิติ เครื่องวัดระดับเลเซอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว.17 เม.ย. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 1 อาคาร 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว.13 เม.ย. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7 เม.ย. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเตียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว.30 มี.ค. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 1 อาคาร 1 โดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป ลว. 16 มี.ค. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 19 ก.พ. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมอาคาร 12 และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ระหว่างอาคาร 11 กับอาคาร 12 และปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืช ห้องแมลง ห้องศึกษากายวิภาคของพืช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 17 ก.พ. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงถนนและจัดทำป้อมรักษาความปลอดภัยด้านหน้าโรงเรียน ลว. 17 ก.พ. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและจัดทำป้อมรักษาความปลอดภัยด้านหน้าโรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 20 ม.ค. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 13 ม.ค. 63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 25 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 25 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 24 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 16 ก.ย. 62
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอต์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลว. 10 ก.ย. 62