คู่มือการดำเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเรียน ม. 4  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และอีก 4 สถานศึกษา