แสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  • การประชุมร่วม คณะกรรมการโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และครู-เจ้าหน้าที่ 21 ก.ค. 62
  • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พฤษภาคม 2562
  • ประชุม เดือนกุมภาพันธ์ 2562