คณะกรรมการตรวจสอบ

 
 

 

นายอนุวัฒน์ จงยินดี
ประธานกรรมการ

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
กรรมการ

 
 

 

พล.อ.ต.นายแพทย์สืบสุข ศิริธร
กรรมการ

 
 

 

น.ส.สมบูรณ์ ศุภศิริภัญโญ
กรรมการ

 
 


นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ