คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน
ประธานกรรมการ

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลารัศมี
กรรมการ

 
 

 

นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา

 
 

 

นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักดิ์
ผู้แทนหัวหน้างาน

 
 

 

นางสาวดวงแข ศรีคุณ
ผู้แทนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

 
 

 

นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล
ผู้แทนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน