กลุ่มบริหาร

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.02-826-7105 ภายใน 1082, 2105

 
 

 

น.ส.สถาพร วรรณธนวิจารณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โทร.02-826-7099 ภายใน 1099

 
 

 

น.ส.ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
โทร.02-826-7083 ภายใน 1083