ฝ่ายบริหาร
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7105 หรือ ภายใน 2105
โทรสาร 02-826-7102

   

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7169 หรือ ภายใน 3169
e-mail : surapol@mwit.ac.th
โทรสาร 02-826-7102

   

ดร. อุษา จีนเจนกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7080 หรือ 02-826-7000 ต่อ 1080
e-mail : usa_jeen@mwit.ac.th
โทรสาร 02-826-7231

   

นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7083 หรือ 02-826-7000 ต่อ 1083
e-mail : sataporn_bio@mwit.ac.th
โทรสาร 02-826-7102

   

นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7181 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5181
e-mail : ch_kdit@mwit.ac.th
โทรสาร 02-826-7183