ฝ่ายบริหาร

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 

 

นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 
 

 

นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

 
 

 

นายนพรัตน์ ทวีลาภ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสัมพันธ์