ฝ่ายบริการวิชาการ
 
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7083 หรือ 02-826-7000 ต่อ 1083
e-mail : sataporn_bio@mwit.ac.th
โทรสาร 02-826-7102

 
นางสาวกนกนาถ โกสุวินทร์
เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7164 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3164
โทรสาร 02-826-7158
e-mail : kosuwin@mwit.ac.th
 
นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7168 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3168
โทรสาร 02-826-7158
e-mail : sirimard@mwit.ac.th
 
นางสาวธนัญญา หอมประทุม
ลูกจ้างโครงการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7163หรือ 02-826-7000 ต่อ 3163
โทรสาร 02-826-7158
e-mail : tananya@mwit.ac.th