ฝ่ายอำนวยการ
 
  นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7101 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2101
โทรสาร 02-826-7102
e-mail : suvapichaya@gmail.com
 
  นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานแผน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7109 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2109
โทรสาร 02-826-7102
e-mail : kedsupa@mwit.ac.th
 
  นางโฉมยงค์ คงประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานแผน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7109 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2109
โทรสาร 02-826-7102
e-mail : chom_p@mwit.ac.th
 
  นางสาววัลคุณิการ์ ภิรมย์รัตน์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานสารบรรณและงานประชุม
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7106 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2106
โทรสาร 02-826-7102
e-mail : aommy_siri@mwit.ac.th
 
  นางสาวเบญจมาศ บัวรุ่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานสารบรรณ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7000 หรือ 02-826-7000 ต่อ 0
โทรสาร 02-826-7102
e-mail : banja_b@mwit.ac.th
    นางสาวศุภมาส เจือกโว้น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เลขานุการผู้บริหารและงานสารบรรณ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7105 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2105
โทรสาร 02-826-7102
e-mmail : supamas@mwit.ac.th
 
  นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานบุคคล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7103 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2103
โทรสาร 02-826-7102
e-mail : sarunya@mwit.ac.th
 
  นายลิ้ม ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานบุคคล
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7104 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2104
โทรสาร 02-826-7102
e-mail : lim@mwit.ac.th
   

นางมะลินี รักษมณี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานบุคคล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7104 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2104
โทรสาร 028497102
e-mail : gladiolus@mwit.ac.th

 
  นางสาวอรสิริ อิ่มสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7149 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2149
โทรสาร 02-826-7102
e-mail : onsiri@mwit.ac.th
 
  นางสุจินต์ ครุฑธา
เจ้าหน้าที่เดินหนังสือ งานสารบรรณ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โทรศัพท์ 02-826-7109 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2109
โทรสาร 02-826-7102
e-mail :