ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

น.ส.สุวพิชญ์ ค้าฮั้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานแผนและยุทธศาสตร์
 
 
น.ส.เกดสุภา จันทนาวิวัฒน์
 
 
นางโฉมยงค์ คงประดิษฐ์
  งานสารบรรณและงานการประชุม
 
 
น.ส.วัลคุณิการ์ ภิรมย์รัตน์

 
 
น.ส.เบญจมาศ บัวรุ่ง
 
 
น.ส.ศุภมาส เจือกโว้น

 
 
น.ส.เปรมวดี เอดวาร์ดวันมุยเยน
 
 
นางสุจินต์ ครุฑธา
  งานบุคคล
 
 
น.ส.ศรัญญา วรรณธนวิจารณ์

หัวหน้างานบุคคล
 
 
นายลิ้ม ปิ่นทอง
 
 


นางมะลินี รักษมณี

  งานการเงินและการบัญชี
 
 
นางกรรณิกา แก้วมะเริง

หัวหน้างานการเงินและการบัญชี
 
 
น.ส.สายสมร ยมวชิราสิน
 
 
น.ส.นัทธมน ศรีเนตร
 
 
น.ส.หทัยชนก สุขโชติ
 
 
น.ส.ภาวนา สุขเกษม