ฝ่ายวิชาการ
 
  นางสาวธวชินี โรจนาวี
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7155 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3155
โทรสาร 02-826-7153
Email : ple_thawa@mwit.ac.th
 
  นางสาวอรพรรณ พงศ์ประยูร
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7157 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3157
โทรสาร 02-826-7153
Email : otakung_166@hotmail.com
 
  นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลอินทร์
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7154 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3154
โทรสาร 02-826-7153
Email : kankanit@outlook.co.th
 
  นางสาวพิริยา ยังรอต
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7159 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3159
โทรสาร 02-826-7153
Email :
 
  นายวิษณุ ทิพย์ไสยาสน์
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7160 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3160
โทรสาร 02-826-7153
Email : widsanu@mwit.ac.th
 
  นางสาวลลิตา หนูดำ
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7156 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3156
โทรสาร 02-826-7153
Email : lalita@mwit.ac.th