ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
  งานวิชาการ : สรรหานักเรียน
 
  ดร.สุภานันท์ สุจริต
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ
 
 
อ.อรพรรณ พงศ์ประยูร
 
 
อ.กานดา ผลอินทร์
 
 
อ.พิริยา ยังรอด
  งานกิจการนักเรียน
 
  อ.คมกริช สุนทรา
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
 
 
อ.บุญเติม วัฒนพรหม
 
 
อ.ชัยชนะ เหมหอมเงิน
 
 
อ.พรทิพย์ พร้อมมูล
 
 
อ.รัตนา สุขสำราญ
 
 
อ.อนุตตรา ตาทอง
 
 
อ.สุรัชชา ทินบัว
 
 
อ.นิรัชรา ศศิธร
  งานสุขภาพอนามัย
 
 
อ.สุชาวดี บูรณสมภพ

หัวหน้างานสุขภาพอนามัย
 
 
อ.จุฑามาศ สุทโธ
 
 
อ.ภานิสา ระยา
 
 
อ.ภิญญาพัชญ์ มั่งคั่ง
  งานแนะแนวให้คำปรึกษา/งานกิจการนักเรียนเก่า
 
 
อ. วัชชิรทาน เข็มทอง
 
 
อ.อรวิสาห์ กิจพิทักษ์
 
 
อ.รวิ วิสาขศาสตร์