ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  นายคมกริช สุนทรา
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7114 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2114
โทรสาร 02-826-7122
Email : aun@mwit.ac.th

       
 
  นายบุญเติม วัฒนพรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7118 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2118
โทรสาร 02-826-7122
Email :
 
  นายชัยชนะ เหมหอมเงิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7118 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2118
โทรสาร 02-826-7122

Email : chaichana_jack@mwit.ac.th
       
       
 
  นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7118 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2118
โทรสาร 02-826-7122
Email : porntip_8343@mwit.ac.th

 
 

นางสาวอนุตตรา ตาทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7118 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2118
โทรสาร 02-826-7122
Email : anuttra_2550@mwit.ac.th

 
  นางรัตนา สุขสำราญ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7118 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2118
โทรสาร 02-826-7122
Email : ratana_m@mwit.ac.th

 
  นางสาวสุรัชชา ทินบัว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7118 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2118
โทรสาร 02-826-7122
Email :

 
  นางสาวนิรัชรา ศศิธร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7118 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2118
โทรสาร 02-826-7122
Email :

       
 
  นางสาววริษา ทานัน
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานโภชนาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7115 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2115
โทรสาร 02-826-7122
Email : gemini@mwit.ac.th

       
 
 

นายวัชชิรทาน เข็มทอง
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7167 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3167
โทรสาร 02-826-7122
Email : watch@mwit.ac.th

 
 

นางสาวอรวิสาส์ กิจพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7166 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3166
โทรสาร 02-826-7122
Email : onwisa_k@mwit.ac.th

 
  นางสาวรวิ วิสาขศาสตร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7166 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2166
โทรสาร 02-826-7122
Email :
rawi@mwit.ac.th
 
  นางสาวจุฑามาศ สุทโธ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานพยาบาล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7120 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2120
โทรสาร 02-826-7122


 
  นางสาวภานิสา ระยา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานพยาบาล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7120 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2120
โทรสาร 02-826-7122


 
  นางสาวภิญญาพัชญ์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ำ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7273 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6273
โทรสาร 02-826-7269

Email : phenprapha@mwit.ac.th