ฝ่ายคลังและพัสดุ
 
 

นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน
เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7125 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2125
โทรสาร 02-826-7135
Email : yomvachirasin@mwit.ac.th

 
  นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักดิ์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7133 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2133
โทรสาร 02-826-7135
Email : jiranan_noi@mwit.ac.th
 
  นางสาววลัชญ์ภัสร์ ทุ่งศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานพัสดุ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7134 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2134
โทรสาร 02-826-7135
Email : phetchara_new@mwit.ac.th
 
  นางสาวอรวรรณ เข็มสม
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานพัสดุ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7130 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2130
โทรสาร 02-826-7135
Email : orawan_p_oo@mwit.ac.th
 
  นางกรรณิกา แก้วมะเริง
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานการเงินและบัญชี
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7126 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2126
โทรสาร 02-826-7135
Email : kannika_account@mwit.ac.th
 
  นางสาวนัทธมน ศรีเนตร
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานการเงินและบัญชี
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7127 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2127
โทรสาร 02-826-7135
Email : srinet_pad@mwit.ac.th
 
  นางสาวภาวนา สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานการเงินและบัญชี
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7128 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2128
โทรสาร 02-826-7135
Email : pawanasukasam_2@mwit.ac.th
 
  นางสาวหทัยชนก สุขโชติ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานการเงินและบัญชี
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7129 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2129
โทรสาร 02-826-7135
Email :