ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
  นายภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7141 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2141
โทรสาร 02-826-7140
Email : panupanu@mwit.ac.th
 
  นายปณตพร อนิลบล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานโสตทัศนศึกษา
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7180 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3180
โทรสาร 02-826-7140
Email : johd_av@mwit.ac.th
 
  นายกมล มาตยภูธร
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : eakkamol_21901@hotmail.com
 
  นายสุรัฐ กลิ่นจิ๋ว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : surut@mwit.ac.th
 
  นายสมชาย ท้าวปูตา
ช่างซ่อมบำรุง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โทรศัพท์ 02-826-7143 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2143
โทรสาร 02-826-7140
Email : somchai_tea@hotmail.com
 
  นายธเนศ โชคนาคะวโร
ช่างซ่อมบำรุง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โทรศัพท์ 02-826-7143 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2143
โทรสาร 02-826-7140
Email : tanate@mwit.ac.th
 
  นายชรินทร์ สมบูรณ์
พนักงานขับรถ
มัธยมศึกษาตอนต้น
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email :
 
  นายปราโมทย์ เลี้ยงรักษา
พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : leangyaksa1964@gmail.com
 
  นายไมตรี นิ่มเนตร
พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : tar7456@gmail.com
 
 

นายธงชัย ยั่งยืน
พนักงานขับรถ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : thang270521@gmail.com

 
  นายศิรสิทธิ์ เหมือนจิตร
พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : parilyarmuenjit@gmail.com