ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 

นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ศูนย์วิทยบริการ
 
 
นางนวลจันทร์ บุญหนู
 
 
นายสิทธิกร แก้วจินดา
 
 
นางอรอนงค์ สมบูรณ์
 
 
น.ส.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ
  งานพัสดุ
 
 
น.ส.จิรนันท์ เกรียงธีรศักดิ์

หัวหน้างานพัสดุ
 

น.ส.วลัชญ์ภัสร์ ทุ่งศรีแก้ว
 
 
น.ส.อรวรรณ เข็มสม
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 
นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 
นายนิรุตต์ ทองโสภา
 
 
นายชูทรัพย์ อำนวยทรัพย์
 
 
นายฐิติณัฐ นภาวรรณ
 
 
นายธนา พิทยานุกิจ
 
 
นายกลางใจ ธรรมนาม
 
 
นายตวงสิทธิ์ ธิราบุตร
  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
 
นายภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
 
นายกมล มาตยภูธร
 
 
นายปณตพร อนิลบล
 
 
นายสมชาย ท้าวปูตา
 
 
นายธเนศ โชคนาคะวโร
 
 
นายชรินทร์ สมบูรณ์
 
 
นายปราโมทย์ เลี้ยงรักษา
 
 
นายไมตรี นิ่มเนตร
 
 


นายธงชัย ยั่งยืน

 
 
นายศิรสิทธิ์ เหมือนจิตร