ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 
  นางสุจินต์ อภัยพิมพ์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7291 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2291
โทรสาร 02-826-7165
Email : sapaipim@mwit.ac.th
    นางสาววรพรรณ การสมพจน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7146 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2146
โทรสาร 02-826-7165
Email : voraphan@mwit.ac.th
    นางสาวโศลดา รชตะพฤกษา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7151 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2151
โทรสาร 02-826-7165
Email : i_style77@hotmail.com
    นางปารวี เพชรศรีงาม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7148 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2148
โทรสาร 02-826-7165
Email : Parawee@mwit.ac.th
    นายธนภัทร สินธวาชีวะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7148 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2148
โทรสาร 02-826-7165
Email : thanaphat@mwit.ac.th