ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
 
 
ดร.ธนกฤต ดิษย์โยธิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
  งานสื่อสารองค์กร
 
 
น.ส.อรสิริ อิ่มสุวรรณ์
 
 
นายปริญญา เพ็ชรวารี
 
 
น.ส.สุจิตตรา โสภา
 
 
นายชูเกียรติ วงศ์ใจหาญ
  งานวิเทศสัมพันธ์
 
 
น.ส.โศลดา รชตะพฤกษา
 
 
น.ส.วรพรรณ การสมพจน์
 
 
น.ส.ปารวี เพชรศรีงาม
 
 
นายธนภัทร สินธวาชีวะ
  งานบริการวิชาการ
 
 
น.ส.ศิริมาศ สุขประเสริฐ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
 
 
น.ส.ธนัญญา หอมประทุม
 
 
น.ส.สิรีธร อมรโภคิน
 
 
น.ส.ลักษณ์กมล กมลภูธนาพันธุ์