สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
 
  ดร.นคร จันละ
ครูวิชาการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7182 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5182
โทรสาร 02-826-7183
Email : nakorn999@hotmail.com
 
  นางสาวรังสิมา สายรัตนทองคำ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7185 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5185
โทรสาร 02-826-7183
Email : rangsima@mwit.ac.th
 
  ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7187 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5187
โทรสาร 02-826-7183
Email : thammanoon@mwit.ac.th
 
  ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7197 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5197
โทรสาร 02-826-7183
Email : aunyarat@mwit.ac.th
 
  นางสุพรรณี เชื้อนุ่น
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7193 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5193
โทรสาร 02-826-7183
Email : j_suphannee@mwit.ac.th
 
  ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7189 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5189
โทรสาร 02-826-7183
Email : thanatkrit@mwit.ac.th
 
  นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7189 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5189
โทรสาร 02-826-7183
Email : nongluck@mwit.ac.th
 
  นางจีรวรรณ บัวประทุม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7184 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5184
โทรสาร 02-826-7183
Email : jeerawan@mwit.ac.th
 
  ว่าที่ร้อยตรี ถนอมศักดิ์ เหล่ากุล
ครูชำนาญการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7187 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5187
โทรสาร 02-826-7183
Email : thanom_kul@mwit.ac.th
 
  นายเดี่ยว ใจบุญ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7197 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5197
โทรสาร 02-826-7183
Email : deaw@mwit.ac.th
 
  นายสิทธิโชค โสมอ่ำ
ครูวิชาการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7193 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5193
โทรสาร 02-826-7183
Email : sittichoke76@mwit.ac.th
 
  น.ส.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7184 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5184
โทรสาร 02-826-7183
Email : amornsri@mwit.ac.th
 
  ดร.มนสิการ จันทร์สร้าง
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7197 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5197
โทรสาร 02-826-7183
Email : monsikarn@mwit.ac.th
 
  นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7209 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5209
โทรสาร 02-826-7200
Email : boonnatee@mwit.ac.th
 
  นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7203 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5203
โทรสาร 02-826-7200
Email : laukhwan@mwit.ac.th
 
  นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
ครูชำนาญการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7208 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5208
โทรสาร 02-826-7200
Email : siriporn@mwit.ac.th