สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ

 
 
ดร.นคร จันละ
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
 
 
ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด
 
 
ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์
 
 
อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น
 
 
ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม

 
 
อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์

 
 
อ.จีรวรรณ บัวประทุม


 
 
อ.ถนอมศักดิ์ เหล่ากุล
 
 
อ.เดี่ยว ใจบุญ
 
 
ดร.สิทธิโชค โสมอ่ำ
 
 
อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
 
 
ดร.มนสิการ จันทร์สร้าง
 
 
ดร.ศิรประภา เรวิก
 
 
อ.บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
 
 
อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์
 
 
อ.ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์

 
 
อ.ทศพร แสงจ้า