สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
  นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์
ครูวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7203 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5203
โทรสาร 02-826-7200
Email : laukhwan@mwit.ac.th
 
  นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7209 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5209
โทรสาร 02-826-7200
Email : boonnatee@mwit.ac.th
 
  นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
ครูชำนาญการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7208 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5208
โทรสาร 02-826-7200
Email : siriporn@mwit.ac.th
 
  นายนิรุตต์ ทองโสภา
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7007 หรือ 02-826-7000 ต่อ 8007
โทรสาร 02-826-7200
Email : nirutt@mwit.ac.th
 
  นายฐิติณัฐ นภาวรรณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7006 หรือ 02-826-7000 ต่อ 8006
โทรสาร 02-826-7200
Email : thitinutn_mwit@mwit.ac.th
 

 

นายชููทรัพย์ อำนวยทรัพย์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7008 หรือ 02-826-7000 ต่อ 8008
โทรสาร 02-826-7200
Email : choo_ans@mwit.ac.th