สาขาวิชาฟิสิกส์
 
 
ดร.สมพร บัวประทุม

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
 
 
ดร.พรมงคล จิ้มลิ้ม

 
 
ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ
 
 
อ.อนุชา ประทุมมา
 
 
อ.นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์

 
 
ดร.กิติศักดิ์ บุญขำ
 
 
อ.ธวัชชัย สุดใจ

 
 
อ.ชาคริต สมานรักษ์
 
 
อ.จตุพร พันตรี
 
 
ดร.ธัญนันท์ ภูผาจง
 
 
ดร.รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ
 
 
อ.วิทวัส พันมุณี