สาขาวิชาฟิสิกส์
 
  ดร. สมพร บัวประทุม
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7224 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4224
โทรสาร 02-826-7211
Email : somporn@mwit.ac.th
 
  นายพรมงคล จิ้มลิ้ม
ครูชำนาญการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7222 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4222
โทรสาร 02-826-7211
Email : pornmongkol@mwit.ac.th
 
  ดร. ปราณี ดิษรัฐกิจ
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7221 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4221
โทรสาร 02-826-7211
Email : pranee@mwit.ac.th
 
  ดร. คมศิลป์ โคตมูล
ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7218 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4218
โทรสาร 02-826-7211
Email : komsilpkotmoo@mwit.ac.th
 
  นายอนุชา ประทุมมา
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7220 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4220
โทรสาร 02-826-7211
Email : anucha@mwit.ac.th
 
  นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์
ครูชำนาญการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7222 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4222
โทรสาร 02-826-7211
Email : nitat@mwit.ac.th
 
  ดร. กิติศักดิ์ บุญขำ
ครูชำนาญการ ศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7221 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4221
โทรสาร 02-826-7211
Email : bkitisak@mwit.ac.th
 
  นายธวัชชัย สุดใจ
ครูชำนาญการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7215 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4215
โทรสาร 02-826-7211
Email : thawatchai@mwit.ac.th
 
  นายชาคริต สมานรักษ์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7210 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4210
โทรสาร 02-826-7211
Email : chakrit@mwit.ac.th
 
  นายจตุพร พันตรี
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7210 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4210
โทรสาร 02-826-7211
Email :jatuporn@mwit.ac.th
 
  ดร. ธัญนันท์ ภูผาจง
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7222 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4222
โทรสาร 02-826-7211
Email : thanyanan@mwit.ac.th
 
  นายวิทวัส พันมุณี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยี
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7206 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5206
โทรสาร 02-826-7211
Email : w_at_com@mwit.ac.th