สาขาวิชาเคมี
       
 
  นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7236 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4236
โทรสาร 02-826-7231
Email : chatuporn_s@mwit.ac.th
 
  นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
ครูเชี่ยวชาญ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7231 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4231
โทรสาร 02-826-7231
Email : chaiwat_dui@mwit.ac.th
 
  ดร. ศราวุทธ แสงอุไร
ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7232 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4232
โทรสาร 02-826-7231
Email : s_sarawoot@mwit.ac.th
 
  ดร. ดวงแข ศรีคุณ
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7231 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4231
โทรสาร 02-826-7231
Email :  duangkhae@mwit.ac.th
 
  ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง
ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7229 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4229
โทรสาร 02-826-7231
Email : sarote@mwit.ac.th
 
  ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์
ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7230 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4230
โทรสาร 02-826-7231
Email : mart@mwit.ac.th
 
  ดร. ณุจุฑา ธรรมสุเมธ
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7229 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4229
โทรสาร 02-826-7231
Email : nuchutha@mwit.ac.th
 
  นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7228 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4228
โทรสาร 02-826-7231
Email : siri_socute@mwit.ac.th
 
  นายสรชัย แซ่ลิ่ม
ครูเชี่ยวชาญ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7231 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4231
โทรสาร 02-826-7231
Email : teppode@mwit.ac.th
 
  นายอิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7233 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4233
โทรสาร 02-826-7231
Email :ittipol@mwit.ac.th
 
  นายวัลลภ คงนะ
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7238 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4238
โทรสาร 02-826-7231
Email : wallop@mwit.ac.th
 
  นายวีรวุฒิ เทียนขาว
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7237 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4237
โทรสาร 02-826-7231
Email : weerawut_t@mwit.ac.th