สาขาวิชาชีววิทยา
 
  ดร. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7254 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4254
โทรสาร 02-826-7242
Email :b.faiyue@mwit.ac.th
 
  นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7249 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4249
โทรสาร 02-826-7242
Email : kiming@mwit.ac.th
 
  ดร. อรวรรณ ปิยะบุญ
ครูเชี่ยวชาญ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7251 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4251
โทรสาร 02-826-7242
Email : orawan_bio@mwit.ac.th
 
  นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7248 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4248
โทรสาร 02-826-7242
Email : deardean@mwit.ac.th
 
  นางสมฤทัย แก้วบุญ
ครูวิชาการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7252 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4252
โทรสาร 02-826-7242
Email : sumruthai@mwit.ac.th
 
  นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7245 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4245
โทรสาร 02-826-7242
Email : massuwan776@mwit.ac.th
 
  นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7243 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4243
โทรสาร 02-826-7242
Email : aree_bio@mwit.ac.th
 
  นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7253 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4253
โทรสาร 02-826-7242
Email : Bonnie392@gmail.com
 
  นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7241 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4241
โทรสาร 02-826-7242
Email : ionepen@mwit.ac.th
 
  นางสุภานันท์ สุจริต
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7244 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4244
โทรสาร 02-826-7242
Email : supanan_s@mwit.ac.th
 
  นางทิพนาถ น้อยแก้ว
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7247 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4247
โทรสาร 02-826-7242
Email : praeswu_ku@mwit.ac.th
 
  นายโอภาส พระเทพ
ครูวิชาการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7241 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4241
โทรสาร 02-826-7242
Email : o-pas_p@hotmail.com