สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 
  นางปภากร วงศ์ศิลปกุล
ครูวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7259 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6259
โทรสาร 02-826-7258
Email : rasiyot@mwit.ac.th
 
  นางฐิติมา กล้าหาญ
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7262 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6262
โทรสาร 02-826-7258
Email : titima@mwit.ac.th
 
  ดร. สิริรัตน์ พงศ์์พิพัฒนพันธุ์
ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7264 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6264
โทรสาร 02-826-7258
Email : siri@mwit.ac.th
 
  นายมานนท์ ผสมสัตย์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7265 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6265
โทรสาร 02-826-7258
Email : manon_115@mwit.ac.th
 
  นายชัยนันท์ วันอินทร์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7261 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6261
โทรสาร 02-826-7258
Email : wan_in@mwit.ac.th
 
  นางสาวขวัญสกุล อุปพันธ์
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7260 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6260
โทรสาร 02-826-7258
Email : kwansakul@mwit.ac.th
 
  นายวีระยุทธ ปีสาลี
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7257 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6257
โทรสาร 02-826-7258
Email : virayudh@mwit.ac.th
 
  นางสาวทิวาพร อภัยพัฒน์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7266 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6266
โทรสาร 02-826-7258
Email : tivaporn.a@mwit.ac.th
 
  นางสาวปิยภรณ์ อบแพทย์
ครูวิชาการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7292 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6292
โทรสาร 02-826-7293
Email : roong_obpat@hotmail.com
 
  นายธวัชชัย สุลาลัย
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7292 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6292
โทรสาร 02-826-7293
Email : tawatchai_pt@mwit.ac.th
 
  นางสาวปิยรัตน์ แซ่อึ้ง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7295 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6295
โทรสาร 02-826-7293
Email : piyarat@mwit.ac.th
 
  นางสาวเกศนี นุชทองม่วง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7296 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6296
โทรสาร 02-826-7293
Email : kessanee@mwit.ac.th