สาขาวิชาภาษาไทย
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7105 หรือ ภายใน 2105
โทรสาร 02-826-7102

 
  นางสาวปิยภรณ์ อบแพทย์
ครูวิชาการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7292 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6292
โทรสาร 028497293
Email : roong_obpat@hotmail.com
 
  นายธวัชชัย สุลาลัย
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7292 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6292
โทรสาร 02-826-7293
Email :tawatchai_pt@mwit.ac.th
 
  นางสาวปิยรัตน์ แซ่อึ้ง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7295 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6295
โทรสาร 02-826-7293
Email : piyarat@mwit.ac.th
 
  นางสาวเกศนี นุชทองม่วง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7296 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6296
โทรสาร 02-826-7293
Email :kessanee@mwit.ac.th