สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

 
 
อ.ดารุณี มีชัย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
 
อ.เมธชวิน อินธิไชย
 
 
อ.ประนอม จิตต์กลาง
 
 
อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร
 
 
อ.นวรัชต คำสุวรรณ
 
 
อ.ธิวาวัน พราหมณ์พันธุ์
 
 


อ.ธนภัทร อาร์ด สงวนบุญ

 
ครูชาวต่างประเทศ
 
 


Mr. James Mercer Stevens


 
 
Mr. Michael G. McCarrell 
 
 
Mr. Andrew Sskabira
 
 
Mrs. Diana Grace Carmona-Boonyanan