สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
  นางสาวดารุณี มีชัย
ครูวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7284 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6284
โทรสาร 02-826-7277
Email : darunee@mwit.ac.th
 
  นางสาวกรรณิถา สีวลีพันธ์
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7275 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6275
โทรสาร 02-826-7277
Email : gunnitha@mwit.ac.th
 
  นายไห่ หยาง
ครูเชี่ยวชาญ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7282 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6282
โทรสาร 02-826-7277
Email : haiyang@mwit.ac.th
 
  นายเมธชวิน อินธิไชย
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7280 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6280
โทรสาร 02-826-7277
Email : metchawin@mwit.ac.th
 
  นางสาวประนอม จิตต์กลาง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7283 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6283
โทรสาร 02-826-7277
Email : glang30@mwit.ac.th
 
  นางสาวสุภาพัชร์ สินกันทรากร
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7284 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6284
โทรสาร 02-826-7277
Email : supapat@mwit.ac.th
 
  นางสาวนวรัชต คำสุวรรณ
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7283 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6283
โทรสาร 02-826-7277
Email : navarach@mwit.ac.th
    Miss Maria Delia  A. Daya
ครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ 02-826-7276 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6276
โทรสาร 02-826-7277
Email :
   

Mr. Stevens James Mercer
ครูชาวอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 02-826-7282 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6282
โทรสาร 02-826-7277
Email :

 
  Mr. Michael G. McCarrell 
ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 02-826-7278 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6278
โทรสาร 02-826-7277
Email :
    Ms. Claire Sagurtonr
ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 02-826-7284 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6284
โทรสาร 02-826-7277
Email :
    Mr. Hiroshi Kamikawa
ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาญี่ปุ่น
โทรศัพท์ 02-826-7279 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6279
โทรสาร 02-826-7277
Email :
    Ms. Alaina Carrion
ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 02-826-7284 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6284
โทรสาร 02-826-7277
Email :