สาขาวิชาพลานามัย
 
  นางสาวสุชาวดี บูรณสมภพ
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาพลานามัย
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7270 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6270
โทรสาร 02-826-7269
Email : pet_pemwit@mwit.ac.th
 
  นายจัตวา อรจุล
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7272 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6272
โทรสาร 02-826-7269
Email : jatpe50@mwit.ac.th
 
  ดร. นริศรา หาหอม
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7273 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6273
โทรสาร 02-826-7269
Email : h_narissara@mwit.ac.th
 
  นางสาวอาริตา ปลื้มถนอม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7273 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6273
โทรสาร 02-826-7269
Email : arita@mwit.ac.th
 
  นายธิษณะ ชอบธรรม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7273 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6273
โทรสาร 02-826-7269
Email : titsana@mwit.ac.th
 
  นางสาวภิญญาพัชญ์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ำ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7273 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6273
โทรสาร 02-826-7269
Email : phenprapha@mwit.ac.th