มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
         
   
วัน เดือน ปี
 
หัวข้อ
   
08/กรกฎาคม/2542
  การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ ราชการ
   
18/มิถุนายน/2552
  แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน
 
05/สิงหาคม/2552
  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
   
19/กรกฎาคม/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
12/พฤษภาคม/2558
การรายงานการไปราชการ ณ ต่างประเทศ ภายใน 1 เดือน หลังกลับมา
   
15/พฤษภาคม/2558
การรายงานการไปราชการ ณ ต่างประเทศ
   
10/มิถุนายน/2558
การดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
19/กรกฎาคม/2560
ผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   
09/สิงหาคม/2560
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
   
09/สิงหาคม/2560
หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน
   
09/สิงหาคม/2560
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน