มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
         
   
วัน เดือน ปี
 
หัวข้อ
   
08/กรกฎาคม/2542
 
การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ ราชการ
   
18/มิถุนายน/2552
 
แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน
 
05/สิงหาคม/2552
 
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
   
19/กรกฎาคม/2556
 
12/พฤษภาคม/2558
   
15/พฤษภาคม/2558
   
10/มิถุนายน/2558
   
19/กรกฎาคม/2560
   
09/สิงหาคม/2560
   
09/สิงหาคม/2560
   
09/สิงหาคม/2560