พระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียน