งานสารบรรณและงานประชุม
 
 

นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว ตำแหน่งผู้ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
งานประชุมและงานสารบรรณ โทรศัพท์ 02-826-7101 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2101
e-mail : k_jatuporn@mwit.ac.th

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ประสานกับกองงานในพระองค์ จัดทำเอกสารประกอบการเข้าเฝ้าฯ สรุปพระราชดำริ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ /คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
 • จัดทำระเบียบวาระการประชุม สรุปรายงานการประชุม
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อกราบบังคมทูลรายงาน รายงานรัฐมนตรี เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
 
 

นางสาววัลคุณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ตำแหน่งผู้ชำนาญการ
งานสารบรรณและงานประชุม
โทรศัพท์ 02-826-7106 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2106
e-mail : aommy_siri@mwit.ac.th

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ดำเนินการด้านงานเอกสาร
 • ร่างหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานภายนอก ร่างคำสั่งโรงเรียน จัดทำทะเบียนหนังสือส่งออก/คำสั่ง
 • จัดทำรายงานการประชุม
 • การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน การประชุมครู-เจ้าหน้าที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับงานบุคคล
 • ทำ VISA และ Work Permit ให้แก่ครูชาวต่างประเทศ ขอใบประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวให้แก่ครูชาวต่างประเทศ ทำหนังสือส่งตัวการรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
 

นางสาวเบญจมาศ บัวรุ่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
งานสารบรรณ
โทรศัพท์ 02-826-7000 หรือ 02-826-7000 ต่อ 0
e-mail : banja_b@mwit.ac.th

ปฏิบัติหน้าท:
:

 • ดำเนินการด้านงานเอกสาร
 • ลงทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือภายใน/เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบ PDF
  สืบค้น /ติดตามเอกสารต่าง ๆ  ส่งเอกสาร / ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ครู-เจ้าหน้าที่ทาง e-mail
 • ดำเนินการด้านไปรษณียภัณฑ์
 • ดูแลและตรวจสอบจำนวนไปรษณียภัณฑ์ ที่ไปรษณีย์มาส่งแต่ละครั้ง
 • ควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมไปรษณียภัณฑ์ที่มีมาถึงนักเรียน
   

นางสาวศุภมาศ เจือกโว้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
เลขานุการผู้บริหาร
โทรศัพท์ 02-826-7105 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2105
e-mail : supamas@mwit.ac.th

ปฏิบัติหน้าที่:

 • านเลขานุการผู้บริหาร
 • ดูแลตารางนัดหมายของผู้อำนวยการ ประสานงาน/ติดตามงานตามคำสั่งการของผู้อำนวยการ
 • รวมรวบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ PPT ให้แก่ผู้อำนวยการ / ผู้บริหาร
 • ดำเนินการด้านการประชุม
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประจำโรงเรียน การประชุมครู-เจ้าหน้าที่ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการประจำโรงเรียน
 
 

นางสุจินต์ ครุฑธา เจ้าหน้าที่เดินหนังสือ

โทรศัพท์ 02-826-7109 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2109

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ถ่ายเอกสาร / เดินเอกสาร : หนังสือรับ  หนังสือภายใน ไปยังต้นเรื่องและผู้เกี่ยวข้อง
 • ส่งไปรษณีย์ของโรงเรียนและบริการ รับ-ฝากการส่งไปรษณีย์ของบุคลากรและนักเรียน
 • ดูแลเรื่องการจัดเลี้ยงและการเลี้ยงรับรองของผู้บริหาร