งานบุคคล

 
 

 

นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์
โทรศัพท์ 02-826-7104 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2104
e-mail : sarunya@mwit.ac.th

รับผิดชอบ
- วางแผนอัตรากำลัง
- การสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และทำสัญญา
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การเลื่อนเงินเดือนและการให้รางวัลผลการดำเนินงานขององค์กร
- การต่อสัญญาจ้าง
- การเลื่อนตำแหน่ง
- การสรรหา จ้างลูกจ้าง
- การดำเนินการทางวินัย
- การปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

   

 

นางมะลินี รักษมณี
โทรศัพท์ 02-826-7104 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2104
e-mail : gladiolus@mwit.ac.th

รับผิดชอบ
- การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- (การติดตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล)
- (การรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเข้าคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล)
- การทำกิจกรรม อบรม สัมมนา โดยโรงเรียน
- ติดตามการพัฒนาบุคลากรที่จัดอบรมโดยหน่วยงานอื่นในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
- การรายงานแผน - ผลตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
- การลาศึกษาต่อและจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ (ติดตามการลาศึกษาต่อและรายงานความก้าวหน้าการลาศึกษาต่อ)
- การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนต่อการสอนของครู
- การปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

 

 
 

 

นายลิ้ม ปิ่นทอง
โทรศัพท์ 02-826-7104 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2104
e-mail : lim@mwit.ac.th

รับผิดชอบ
- งานสารบรรณงานบุคคล
- การจัดทำทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
- การออกบัตรประจำตัว
- การออกหนังสือรับรองบุคคล
- บันทึกการเข้าปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร
- บันทึกการลา มาสาย ขอบุคลากร
- การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ
- การแต่งตั้งเวรประจำวัน
- การดำเนินการสวัสดิการของบุคลากร
- การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การจ้างที่ปรึกษา/อาจารย์พิเศษชาวไทยและต่างประเทศ
- การปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล