งานแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา

 
 

นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน์ ตำแหน่งผู้ชำนาญการ
02-826-7109 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2109
e-mail : kedsupa@mwit.ac.th

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียน จัดทำคำของบประมาณ 
 • จัดทำงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปี 
 • จัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
 • ประสานกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงบประมาณของโรงเรียน 
 • จัดทำประเด็นความเสียง
 • แผนบริหารความเสี่ยงตลอดจนการประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
 • จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานโรงเรียน 
 • จัดทำรายงานคำรับรองการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้เจรจาตกลงกับ ก.พ.ร.
 
 

นางโฉมยงค์ คงประดิษฐ์ ตำแหน่งผู้ชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-826-7109 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2109
e-mail : chom_p@mwit.ac.th

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียน จัดทำคำของบประมาณ 
 • จัดทำงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปี 
 • จัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
 • ประสานกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงบประมาณของโรงเรียน 
 • จัดทำประเด็นความเสียง
 • แผนบริหารความเสี่ยงตลอดจนการประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
 • จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานโรงเรียน 
 • จัดทำรายงานคำรับรองการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้เจรจาตกลงกับ ก.พ.ร.