งานประชาสัมพันธ์

 
 

นางสาวอรสิริ อิ่มสุวรรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
งานประชาสัมพันธ์ 02-826-7149 โทรสาร 02-826-7102

ปฏิบัติหน้าที่:

  • ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับโรงเรียน รวมถึงบุคคล/หน่วยงานภายนอกที่มาศึกษาดูงานและหรือเยี่ยมชมโรงเรียน
  • ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรและนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
  • รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารของโรงเรียน เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ให้บริการเสียงตามสายในโรงเรียน   
  • เป็นศูนย์บริการข้อมูล และบริการข่าวสาร รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและผลงานการดำเนินงานโรงเรียน โดยการออกแบบและเขียนข่าว บทความ จัดทำเอกสารและสื่อให้บุคลากรภายนอกได้ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวเหตุการณ์สำคัญต่างๆ และภาพถ่ายเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
  • จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
  • เก็บรวบรวมข่าวสารของโรงเรียนที่เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
  • เป็นเลขานุการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย