มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure : SOP)


การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายคลังและพัสดุ

การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิชาการ

การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิทยบริการ

การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

การปฏิบัติงานในฝ่ายอำนวยการ

งานแผนงานและงบประมาณ

งานสารบรรณและเลขานุการผู้บริหาร

งานบุคคล

งานประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีในศูนย์คอมพิวเตอร์

การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์(เคมี)

การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยี (Workshop)