- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   
  - แนวปฏิบัติการรับรองความรู้ผู้มีวุฒิการศึกษาอื่น
   
  - แนวปฏิบัติการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
   
  - แนวปฏิบัติครูชาวต่างประเทศ
  - แนวปฏิบัติครูชาวต่างประเทศ ขอใบผ่อนผัน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
   
  - ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
   
  แบบฟอร์ม
  - แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   
  - แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   
  - แบบฟอร์มแสดงคุณสมบัติเพื่อต่อใบอนุญาต
   
  - แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต
   
  - การจ่ายเงินค่าต่อใบอนุญาตผ่านธนาคาร
   
  - แบบประเมินมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
   
  - แบบฟอร์มขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
   
  - แบบฟอร์มขออนุญาตประกอบวิชาชีพของชาวต่างประเทศ