ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   
  - แนวปฏิบัติการรับรองความรู้ผู้มีวุฒิการศึกษาอื่น
   
  - แนวปฏิบัติการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
   
  - แนวปฏิบัติครูชาวต่างประเทศ
  - แนวปฏิบัติครูชาวต่างประเทศ ขอใบผ่อนผัน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
   
  - ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
   
  แบบฟอร์ม
  - แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   
  - แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   
  - แบบฟอร์มแสดงคุณสมบัติเพื่อต่อใบอนุญาต
   
  - แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต
   
  - การจ่ายเงินค่าต่อใบอนุญาตผ่านธนาคาร
   
  - แบบประเมินมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
   
  - แบบฟอร์มขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
   
  - แบบฟอร์มขออนุญาตประกอบวิชาชีพของชาวต่างประเทศ
   
   
   
   
   

 

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::