ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ