ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • 1.ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่/ขอบัตรใหม่
  • 2.ใบลาประเภทต่างๆ
  • 3.ขอถอนวันลา
  • 4.ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  • 5.ขอหนังสือรับรอง
  • 6.บันทึกขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงาน
  • 7.ขอเปลี่ยนเวร