รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2562 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 และมาตรการส่งเสริม 2563 ฉบับสมบูรณ์
 • สารบาญรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2562 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563

 • 1.คำนำ
 • 2.หลักการและเหตุผล
 • 3.การวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง
 • 3.การวิเคราะห์ข้อมูล จุดที่ต้องพัฒนา
 • 4. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
 • 5.ประเด็นและแนวทางการพัฒนา 1.
 • 5.ประเด็นและแนวทางการพัฒนา 2.
 • 5.ประเด็นและแนวทางการพัฒนา 3.
 • 5.ประเด็นและแนวทางการพัฒนา 4.
 • 6.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 2563