คณะกรรมการตรวจสอบ

 
 


นายอนุวัฒน์ จงยินดี

ประธานกรรมการ

 
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

กรรมการ

 
 


พล.อ.ต.นายแพทย์สืบสุข ศิริธร

กรรมการ

 
 


น.ส.สมบูรณ์ ศุภศิริภัญโญ

กรรมการ

 
 


นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ