คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

 
 


ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ

ประธานอนุกรรมการ

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
รองประธานอนุกรรมการ

 
 


ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

อนุกรรมการ

 
 


รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร

อนุกรรมการ

 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
น.ส.ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์

อนุกรรมการ

 
 

นายเดี่ยว ใจบุญ
ผู้แทนเจ้าหน้าที่

อนุกรรมการ

 
 

น.ส.สิริรัตน์ พงษ์พิพัฒนพันธุ์
ผู้แทนเจ้าหน้าที่

อนุกรรมการ

 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
น.ส.สุวพิชญ์ ค้าฮั้ว

อนุกรรมการและเลขานุการ