ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  ฝ่ายบริหาร
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497105 หรือ ภายใน 2105
โทรสาร 028497102

   

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497169 หรือ ภายใน 3169
e-mail : surapol@mwit.ac.th
โทรสาร 028497102

   

นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497245 หรือ 028497000 ต่อ 4245
e-mail : sataporn_bio@mwit.ac.th
โทรสาร 028497241

   

ดร. อุษา จีนเจนกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497229 หรือ 028497000 ต่อ 4229
e-mail : usa_jeen@mwit.ac.th
โทรสาร 028497231

   

นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497181 หรือ 028497000 ต่อ 5181
e-mail : ch_kdit@mwit.ac.th
โทรสาร 028497183

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::