ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล แผนปฎิบัติการสี่ปี 2559-2562 แผนปฎิบัติการ-แผนใช้จ่าย ปี 62 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปี 62 รายงานการดำเนินการ ปี 62 ตามแผนปฏิบัติการ-การใช้จ่าย รายงานการดำเนินการ ปี 61 ตามแผนปฏิบัติการ-การใช้จ่าย การประเมิน/บริหารความเสี่ยง การทุจริต แผนการป้องกันการทุจริต ประเด็นการพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP คู่มือเจ้าหน้าที่ 2562 ผลการสำรวจความพึงพอใจ/ การมีส่วนร่วม การร้องเรียน/ให้ข้อเสนอแนะ ระบบควบคุมภายใน ระเบียบงานสารบรรณ ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แนวปฏิบัติองค์การมหาชน เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
     
  ฝ่ายบริการวิชาการ
 
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7083 หรือ 02-826-7000 ต่อ 1083
e-mail : sataporn_bio@mwit.ac.th
โทรสาร 02-826-7102

 
นางสาวกนกนาถ โกสุวินทร์
เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7164 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3164
โทรสาร 02-826-7158
e-mail : kosuwin@mwit.ac.th
 
นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7168 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3168
โทรสาร 02-826-7158
e-mail : sirimard@mwit.ac.th
 
นางสาวธนัญญา หอมประทุม
ลูกจ้างโครงการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7163หรือ 02-826-7000 ต่อ 3163
โทรสาร 02-826-7158
e-mail : tananya@mwit.ac.th
 
นางสาวชลธิชา แตงน้อย
ลูกจ้างโครงการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7168 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3168
โทรสาร 02-826-7158
e-mail : chonticha.tai@mwit.ac.th
     
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::