ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  ฝ่ายอำนวยการ
 
  นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว
ผู้ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497105 หรือ 028497000 ต่อ 2105
โทรสาร 028497102
e-mail : suvapichaya@gmail.com
 
  นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน์
ผู้ชำนาญการ งานแผน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497109 หรือ 028497000 ต่อ 2109
โทรสาร 028497102
e-mail : kedsupa@mwit.ac.th
 
  นางโฉมยงค์ คงประดิษฐ์
ผู้ชำนาญการ งานแผน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497109 หรือ 028497000 ต่อ 2109
โทรสาร 028497102
e-mail : chom_p@mwit.ac.th
 
  นางสาววัลคุณิการ์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ชำนาญการ งานสารบรรณและงานประชุม
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497106 หรือ 028497000 ต่อ 2106
โทรสาร 028497102
e-mail : aommy_siri@mwit.ac.th
 
  นางสาวเบญจมาศ บัวรุ่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานสารบรรณ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497000 หรือ 028497000 ต่อ 0
โทรสาร 028497102
e-mail : banja_b@mwit.ac.th
    นางสาวศุภมาส เจือกโว้น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เลขานุการผู้บริหารและงานสารบรรณ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497105 หรือ 028497000 ต่อ 2105
โทรสาร 028497102
e-mmail : supamas@mwit.ac.th
 
  นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์
ผู้ชำนาญการ งานบุคคล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497103 หรือ 028497000 ต่อ 2103
โทรสาร 028497102
e-mail : sarunya@mwit.ac.th
 
  นายลิ้ม ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานบุคคล
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497104 หรือ 028497000 ต่อ 2104
โทรสาร 028497102
e-mail : lim@mwit.ac.th
   

นางมะลินี รักษมณี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานบุคคล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497104 หรือ 028497000 ต่อ 2104
โทรสาร 028497102
e-mail : gladiolus@mwit.ac.th

 
  นางสาวอรสิริ อิ่มสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497149 หรือ 028497000 ต่อ 2149
โทรสาร 028497102
e-mail : onsiri@mwit.ac.th
 
  นางสุจินต์ ครุฑธา
เจ้าหน้าที่เดินหนังสือ งานสารบรรณ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โทรศัพท์ 028497109 หรือ 028497000 ต่อ 2109
โทรสาร 028497102
e-mail :
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::