ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
 
 
ดร.สุภณิดา จันทรินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
  งานวิชาการ
 
 
ดร.สุภานันท์ สุจริต
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ
 
 
น.ส.อรพรรณ พงศ์ประยูร
 
 
น.ส.กานดา ผลอินทร์
 
 
น.ส.พิริยา ยังรอด
 
 
นายวิษณุ ทิพย์ไสยาสน์
  งานกิจการนักเรียน
 
 
นายคมกริช สุนทรา
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
 
 
นายบุญเติม วัฒนพรหม
 
 
นายชัยชนะ เหมหอมเงิน
 
 
น.ส.พรทิพย์ พร้อมมูล
 
 
นางรัตนา สุขสำราญ
 
 
น.ส.อนุตตรา ตาทอง
 
 
น.ส.สุรัชชา ทินบัว
 
 
น.ส.นิรัชรา ศศิธร
  งานสุขภาพอนามัย
 
 
น.ส.สุชาวดี บูรณสมภพ

หัวหน้างานสุขภาพอนามัย
 
 
น.ส.จุฑามาศ สุทโธ
 
 
น.ส.ภานิสา ระยา
 
 
น.ส.ธัญญ์พิชชา ชวลิตเอื้ออังกูร
 
 
น.ส.ภิญญาพัชญ์ มั่งคั่ง
  งานแนะแนวให้คำปรึกษา/งานกิจการนักเรียนเก่า
 
 
นายวัชชิรทาน เข็มทอง
 
 
น.ส.อรวิสาห์ กิจพิทักษ์
 
 
น.ส.รวิ วิสาขศาสตร์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102
(GPS : 13.800074,100.31878) e-mail: banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::