ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  นายคมกริช สุนทรา
ผู้ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497111 หรือ 028497000 ต่อ 2111
โทรสาร 028497113
Email : aun@mwit.ac.th

       
 
  นายบุญเติม วัฒนพรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email :
 
  นายชัยชนะ เหมหอมเงิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113

Email : chaichana_jack@mwit.ac.th
       
       
 
  นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล
ผู้ชำนาญการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email : porntip_8343@mwit.ac.th

 
 

นางสาวอนุตตรา ตาทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email : anuttra_2550@mwit.ac.th

 
  นางรัตนา สุขสำราญ
ผู้ชำนาญการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email : ratana_m@mwit.ac.th

 
  นางสาวสุรัชชา ทินบัว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email :

 
  นางสาวนิรัชรา ศศิธร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email :

       
 
  นางสาววริษา ทานัน
ผู้ชำนาญการ งานโภชนาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497111 หรือ 028497000 ต่อ 2111
โทรสาร 028497113
Email : gemini@mwit.ac.th

       
 
 

นายวัชชิรทาน เข็มทอง

ผู้ชำนาญการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497161 หรือ 028497000 ต่อ 3161
โทรสาร 028497113
Email : watch@mwit.ac.th

 
 

นางสาวอรวิสาส์ กิจพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497167 หรือ 028497000 ต่อ 3167
โทรสาร 028497113
Email : onwisa_k@mwit.ac.th

 
  นางสาวรวิ วิสาขศาสตร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497113 หรือ 028497000 ต่อ 2113
โทรสาร 028497153
Email :
rawi@mwit.ac.th
 
  นางสาวจุฑามาศ สุทโธ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานพยาบาล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497120 หรือ 028497000 ต่อ 2120
โทรสาร 028497153


 
  นางสาวภานิสา ระยา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานพยาบาล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497120 หรือ 028497000 ต่อ 2120
โทรสาร 028497153


       
       
       
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::