ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
  นายคมกริช สุนทรา
ผู้ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497111 หรือ 028497000 ต่อ 2111
โทรสาร 028497113
Email : aun@mwit.ac.th

       
 
  นายบุญเติม วัฒนพรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email :
 
  นายชัยชนะ เหมหอมเงิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113

       
       
 
  นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล
ผู้ชำนาญการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email : porntip_8343@mwit.ac.th

 
 

นางสาวอนุตตรา ตาทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email : anuttar_2550@mwit.ac.th

 
  นางรัตนา สุขสำราญ
ผู้ชำนาญการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email : ratana_m@mwit.ac.th

 
  นางสาวสุรัชชา ทินบัว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email :

 
  นางสาวนิรัชรา ศศิธร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497113
Email :

       
 
  นางสาววริษา ทานัน
ผู้ชำนาญการ งานโภชนาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497111 หรือ 028497000 ต่อ 2111
โทรสาร 028497113
Email : gemini@mwit.ac.th

       
 
 

นายวัชชิรทาน เข็มทอง

ผู้ชำนาญการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497161 หรือ 028497000 ต่อ 3161
โทรสาร 028497113
Email : watch@mwit.ac.th

 
 

นางสาวอรวิสาส์ กิจพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497167 หรือ 028497000 ต่อ 3167
โทรสาร 028497113
Email : onwisa_k@mwit.ac.th

 
  นางสาวรวิ วิสาขศาสตร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497113 หรือ 028497000 ต่อ 2113
โทรสาร 028497153
Email :

 
  นางสาวพิริยา ยังรอต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497113 หรือ 028497000 ต่อ 2113
โทรสาร 028497153
Email :

       
 
  นางสาวจุฑามาศ สุทโธ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานพยาบาล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497120 หรือ 028497000 ต่อ 2120
โทรสาร 028497153


 
   
       
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::