ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล แผนปฎิบัติการสี่ปี 2559-2562 แผนปฎิบัติการ-แผนใช้จ่าย ปี 62 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปี 62 รายงานการดำเนินการ ปี 62 ตามแผนปฏิบัติการ-การใช้จ่าย รายงานการดำเนินการ ปี 61 ตามแผนปฏิบัติการ-การใช้จ่าย การประเมิน/บริหารความเสี่ยง การทุจริต แผนการป้องกันการทุจริต ประเด็นการพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP คู่มือเจ้าหน้าที่ 2562 ผลการสำรวจความพึงพอใจ/ การมีส่วนร่วม การร้องเรียน/ให้ข้อเสนอแนะ ระบบควบคุมภายใน ระเบียบงานสารบรรณ ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แนวปฏิบัติองค์การมหาชน เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
  นายภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7141 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2141
โทรสาร 02-826-7140
Email : panupanu@mwit.ac.th
 
  นายปณตพร อนิลบล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานโสตทัศนศึกษา
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7180 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3180
โทรสาร 02-826-7140
Email : johd_av@mwit.ac.th
 
  นายกมล มาตยภูธร
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : eakkamol_21901@hotmail.com
 
  นายสุรัฐ กลิ่นจิ๋ว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : surut@mwit.ac.th
 
  นายสมชาย ท้าวปูตา
ช่างซ่อมบำรุง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โทรศัพท์ 02-826-7143 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2143
โทรสาร 02-826-7140
Email : somchai_tea@hotmail.com
 
  นายธเนศ โชคนาคะวโร
ช่างซ่อมบำรุง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โทรศัพท์ 02-826-7143 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2143
โทรสาร 02-826-7140
Email : tanate@mwit.ac.th
 
  นายชรินทร์ สมบูรณ์
พนักงานขับรถ
มัธยมศึกษาตอนต้น
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email :
 
  นายปราโมทย์ เลี้ยงรักษา
พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : leangyaksa1964@gmail.com
 
  นายไมตรี นิ่มเนตร
พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : tar7456@gmail.com
 
 

นายธงชัย ยั่งยืน
พนักงานขับรถ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : thang270521@gmail.com

 
  นายศิรสิทธิ์ เหมือนจิตร
พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 02-826-7140 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2140
โทรสาร 02-826-7140
Email : parilyarmuenjit@gmail.com
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::