ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
  นายภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์
ผู้ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497140 หรือ 028497000 ต่อ 2140
โทรสาร 028497140
Email : panupanu@mwit.ac.th
 
  นายปณตพร อนิลบล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานโสตทัศนศึกษา
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497137 หรือ 028497000 ต่อ 3137
โทรสาร 028497140
Email : johd_av@mwit.ac.th
 
  นายกมล มาตยภูธร
ผู้ชำนาญการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497140 หรือ 028497000 ต่อ 2140
โทรสาร 028497140
Email : eakkamol_21901@hotmail.com
 
  นายสมชาย ท้าวปูตา
ช่างซ่อมบำรุง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โทรศัพท์ 028497113 หรือ 028497000 ต่อ 2113
โทรสาร 028497140
Email : somchai_tea@hotmail.com
 
  นายธเนศ โชคนาคะวโร
ช่างซ่อมบำรุง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โทรศัพท์ 028497113 หรือ 028497000 ต่อ 2113
โทรสาร 028497140
Email : tanate@mwit.ac.th
 
  นายชรินทร์ สมบูรณ์
พนักงานขับรถ
มัธยมศึกษาตอนต้น
โทรศัพท์ 028497140 หรือ 028497000 ต่อ 2140
โทรสาร 028497140
Email :
 
  นายปราโมทย์ เลี้ยงรักษา
พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 028497140 หรือ 028497000 ต่อ 2140
โทรสาร 028497140
Email : leangyaksa1964@gmail.com
 
  นายไมตรี นิ่มเนตร
พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 028497140 หรือ 028497000 ต่อ 2140
โทรสาร 028497140
Email : tar7456@gmail.com
 
 

นายธงชัย ยั่งยืน
พนักงานขับรถ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 028497140 หรือ 028497000 ต่อ 2140
โทรสาร 028497140
Email : thang270521@gmail.com

 
  นายศิรสิทธิ์ เหมือนจิตร
พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โทรศัพท์ 028497140 หรือ 028497000 ต่อ 2140
โทรสาร 028497140
Email : parilyarmuenjit@gmail.com
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::