ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ -->
       
  ฝ่ายวิทยบริการ
 
  นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์
เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิทยบริการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7169 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3169
โทรสาร 02-826-7170
Email : r_surapol@mwit.ac.th
 
  นายบรรลือศักดิ์ แซ่ตั้ง
เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7174 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3174
โทรสาร 02-826-7170
Email : thailandman@mwit.ac.th
 
  นางนวลจันทร์ บุญหนู
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7172 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3172
โทรสาร 02-826-7170
Email : nualchan@mwit.ac.th
 
  นายสิทธิกร แก้วจินดา
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7174 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3174
โทรสาร 02-826-7170
Email : sittikorn_k@mwit.ac.th
   

นายชูเกียรติ วงศ์ใจหาญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7175 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3175
โทรสาร 02-826-7170
Email : chu.elib@gmail.com

   

น.ส.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7178 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3178
โทรสาร 02-826-7170
Email : spfenril@gmail.com

 
  นางอรอนงค์ สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
อนุปริญญา (ปวท.)
โทรศัพท์ 02-826-7174 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3174
โทรสาร 02-826-7170
Email : onanong@mwit.ac.th
 
  นายปริญญา เพ็ชรวารี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานโสตทัศนศึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7137 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3137
โทรสาร 02-826-7170
Email : tu@mwit.ac.th
 
  นางสาวสุจิตตรา โสภา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานโสตทัศนศึกษา
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7139 หรือ 02-826-7000 ต่อ 3139
โทรสาร 02-826-7170
Email : sujittra@mwit.ac.th
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::