ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
 
 
ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อำนวยการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
  งานสื่อสารองค์กร
 
 
อ.ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการ
รักษาการหัวหน้างานสื่อสารองค์กร
 
 
น.ส.อรสิริ อิ่มสุวรรณ์
 
 
นายปริญญา เพ็ชรวารี
 
 
น.ส.สุจิตตรา โสภา
 
 
นายชูเกียรติ วงศ์ใจหาญ
  งานวิเทศสัมพันธ์
 
 
ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
 
 
น.ส.โศลดา รชตะพฤกษา
 
 
น.ส.วรพรรณ การสมพจน์
 
 
น.ส.ปารวี เพชรศรีงาม
 
 
นายธนภัทร สินธวาชีวะ
  งานบริการวิชาการ
 
 
น.ส.ศิริมาศ สุขประเสริฐ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
 
 
น.ส.ธนัญญา หอมประทุม
 
 
น.ส.สิรีธร อมรโภคิน
 
 
น.ส.ลักษณ์กมล กมลภูธนาพันธุ์