ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
 
 
ดร.ธนกฤต ดิษย์โยธิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
  งานสื่อสารองค์กร
 
 
น.ส.อรสิริ อิ่มสุวรรณ์
 
 
นายปริญญา เพ็ชรวารี
 
 
น.ส.สุจิตตรา โสภา
 
 
นายชูเกียรติ วงศ์ใจหาญ
  งานวิเทศสัมพันธ์
 
 
น.ส.โศลดา รชตะพฤกษา
 
 
น.ส.วรพรรณ การสมพจน์
 
 
น.ส.ปารวี เพชรศรีงาม
 
 
นายธนภัทร สินธวาชีวะ
  งานบริการวิชาการ
 
 
น.ส.ศิริมาศ สุขประเสริฐ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
 
 
น.ส.ธนัญญา หอมประทุม
 
 
น.ส.สิรีธร อมรโภคิน
 
 
น.ส.ลักษณ์กมล กมลภูธนาพันธุ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102
(GPS : 13.800074,100.31878) e-mail: banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::