ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล แผนปฎิบัติการสี่ปี 2559-2562 แผนปฎิบัติการ-แผนใช้จ่าย ปี 62 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปี 62 รายงานการดำเนินการ ปี 62 ตามแผนปฏิบัติการ-การใช้จ่าย รายงานการดำเนินการ ปี 61 ตามแผนปฏิบัติการ-การใช้จ่าย การประเมิน/บริหารความเสี่ยง การทุจริต แผนการป้องกันการทุจริต ประเด็นการพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP คู่มือเจ้าหน้าที่ 2562 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่เวร ฉบับปรับปรุง 2563 ผลการสำรวจความพึงพอใจ/ การมีส่วนร่วม การร้องเรียน/ให้ข้อเสนอแนะ ระบบควบคุมภายใน ระเบียบงานสารบรรณ ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แนวปฏิบัติองค์การมหาชน เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
 
  ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
 
  งานสื่อสารองค์กร
 
  อ.ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการ
รักษาการหัวหน้างานสื่อสารองค์กร
 
 
อ.อรสิริ อิ่มสุวรรณ์
 
 
อ.ปริญญา เพ็ชรวารี
 
 
อ.สุจิตตรา โสภา
 
 
อ.ชูเกียรติ วงศ์ใจหาญ
  งานวิเทศสัมพันธ์
    ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
    อ.โศลดา รชตะพฤกษา
    อ.วรพรรณ การสมพจน์
    อ.ปารวี เพชรศรีงาม
    อ.ธนภัทร สินธวาชีวะ
  งานบริการวิชาการ
    อ.ศิริมาศ สุขประเสริฐ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
    น.ส.ธนัญญา หอมประทุม
    น.ส.สิรีธร อมรโภคิน
    น.ส.ลักษณ์กมล กมลภูธนาพันธุ์
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::