ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
 
  ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
 
  งานสื่อสารองค์กร
 
  อ.ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการ
รักษาการหัวหน้างานสื่อสารองค์กร
 
 
อ.อรสิริ อิ่มสุวรรณ์
 
 
อ.ปริญญา เพ็ชรวารี
 
 
อ.สุจิตตรา โสภา
 
 
อ.ชูเกียรติ วงศ์ใจหาญ
  งานวิเทศสัมพันธ์
    ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
    อ.โศลดา รชตะพฤกษา
    อ.วรพรรณ การสมพจน์
    อ.ปารวี เพชรศรีงาม
    อ.ธนภัทร สินธวาชีวะ
  งานบริการวิชาการ
    อ.ศิริมาศ สุขประเสริฐ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
    น.ส.ธนัญญา หอมประทุม
    น.ส.สิรีธร อมรโภคิน
    น.ส.ลักษณ์กมล กมลภูธนาพันธุ์
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายบริหารงานทั่วไป อยู่ระหว่างการปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::