ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ

 
 
ดร.นคร จันละ
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
 
 
ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด
 
 
ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์
 
 
อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น
 
 
ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม

 
 
อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์

 
 
อ.จีรวรรณ บัวประทุม


 
 
อ.ถนอมศักดิ์ เหล่ากุล
 
 
อ.เดี่ยว ใจบุญ
 
 
ดร.สิทธิโชค โสมอ่ำ
 
 
อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
 
 
ดร.มนสิการ จันทร์สร้าง
 
 
ดร.ศิรประภา เรวิก
 
 
อ.บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
 
 
อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์
 
 
อ.ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์

 
 
อ.ทศพร แสงจ้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102
(GPS : 13.800074,100.31878) e-mail: banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::