ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล แผนปฎิบัติการสี่ปี 2559-2562 แผนปฎิบัติการ-แผนใช้จ่าย ปี 62 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปี 62 รายงานการดำเนินการ ปี 62 ตามแผนปฏิบัติการ-การใช้จ่าย รายงานการดำเนินการ ปี 61 ตามแผนปฏิบัติการ-การใช้จ่าย การประเมิน/บริหารความเสี่ยง การทุจริต แผนการป้องกันการทุจริต ประเด็นการพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP คู่มือเจ้าหน้าที่ 2562 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่เวร ฉบับปรับปรุง 2563 ผลการสำรวจความพึงพอใจ/ การมีส่วนร่วม การร้องเรียน/ให้ข้อเสนอแนะ ระบบควบคุมภายใน ระเบียบงานสารบรรณ ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แนวปฏิบัติองค์การมหาชน เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
 
 ดร.นคร จันละ
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ

 
 
ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด
 
 
ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์
 
 
อ. สุพรรณี เชื้อนุ่น
 
 
ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม

 
 
อ. นงลักษณ์ อาภาสัตย์

 
 
อ. จีรวรรณ บัวประทุม


 
 
อ. ถนอมศักดิ์ เหล่ากุล
 
 
อ.เดี่ยว ใจบุญ
 
 
อ. สิทธิโชค โสมอ่ำ
 
 
อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
 
 
ดร.มนสิการ จันทร์สร้าง
 
 
อ.บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
 
 
อ. เลาขวัญ งามประสิทธิ์
 
 
อ. ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::