ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 
  นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์
ครูวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฎิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497181 หรือ 028497000 ต่อ 5181
โทรสาร 028497183
Email : ch_kdit@mwit.ac.th
 
  นางสาวรังสิมา สายรัตนทองคำ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497185 หรือ 028497000 ต่อ 5185
โทรสาร 028497183
Email : rangsima@mwit.ac.th
 
  นางจีรวรรณ บัวประทุม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497187 หรือ 028497000 ต่อ 5187
โทรสาร 028497183
Email : jeerawan@mwit.ac.th
 
  นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497189 หรือ 028497000 ต่อ 5189
โทรสาร 028497183
Email : nongluck@mwit.ac.th
 
  ว่าที่ร้อยตรี ถนอมศักดิ์ เหล่ากุล
ครูวิชาการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497187 หรือ 028497000 ต่อ 5187
โทรสาร 028497183
Email : thanom_kul@mwit.ac.th
 
  นางสุพรรณี เชื้อนุ่น
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497197 หรือ 028497000 ต่อ 5197
โทรสาร 028497183
Email : j_suphannee@mwit.ac.th
 
  ดร.นคร จันละ
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497189 หรือ 028497000 ต่อ 5189
โทรสาร 028497183
Email : nakorn999@hotmail.com
 
  ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497187 หรือ 028497000 ต่อ 5187
โทรสาร 028497183
Email : thammanoon@mwit.ac.th
 
  นายเดี่ยว ใจบุญ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497197 หรือ 028497000 ต่อ 5197
โทรสาร 028497183
Email : deaw@mwit.ac.th
 
  ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497197 หรือ 028497000 ต่อ 5197
โทรสาร 028497183
Email : aunyarat@mwit.ac.th
 
  นายธนัชกฤศ แก้วเต็ม
ครูวิชาการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497189 หรือ 028497000 ต่อ 5189
โทรสาร 028497183
Email : thanatkrit@mwit.ac.th
 
  นายสิทธิโชค โสมอ่ำ
ครูวิชาการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497193 หรือ 028497000 ต่อ 5193
โทรสาร 028497183
Email : sittichoke76@mwit.ac.th
 
  น.ส.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497193 หรือ 028497000 ต่อ 5193
โทรสาร 028497183
Email : amornsri@mwit.ac.th
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::