ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
   
 
สาขาวิชาฟิสิกส์
 
  ดร. สมพร บัวประทุม
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497215 หรือ 028497000 ต่อ 4215
โทรสาร 028497222
Email : somporn@mwit.ac.th
 
  นายพรมงคล จิ้มลิ้ม
ครูชำนาญการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497222 หรือ 028497000 ต่อ 4222
โทรสาร 028497222
Email : pornmongkol@mwit.ac.th
 
  นายกิตติพงศ์ พงษ์เสถียรศักดิ์
ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497217 หรือ 028497000 ต่อ 4217
โทรสาร 028497222
Email : kittipong@mwit.ac.th
 
  นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์
ครูชำนาญการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497222 หรือ 028497000 ต่อ 4222
โทรสาร 028497222
Email : nitat@mwit.ac.th
 
  นายกิติศักดิ์ บุญขำ
ครูชำนาญการ ศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497222 หรือ 028497000 ต่อ 4222
โทรสาร 028497222
Email : bkitisak@mwit.ac.th
 
  ดร. ปราณี ดิษรัฐกิจ
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497222 หรือ 028497000 ต่อ 4222
โทรสาร 028497222
Email : pranee@mwit.ac.th
 
  นายอนุชา ประทุมมา
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497222 หรือ 028497000 ต่อ 4222
โทรสาร 028497222
Email : puu.an@mwit.ac.th
 
  ดร. คมศิลป์ โคตมูล
ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497214 หรือ 028497000 ต่อ 4211
โทรสาร028497222
Email : komsilpkotmoo@mwit.ac.th
 
  นายธวัชชัย สุดใจ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497215 หรือ 028497000 ต่อ 4215
โทรสาร 028497222
Email : thawatchai@mwit.ac.th
 
  นายณฤพล วีระวงศ์พรหม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497211 หรือ 028497000 ต่อ 4211
โทรสาร 028497222
Email : narepon.w@gmail.com
 
  นายชาคริต สมานรักษ์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497222 หรือ 028497000 ต่อ 4222
โทรสาร 028497222
Email : -
 
  นายจตุพร พันตรี
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497210 หรือ 028497000 ต่อ 4210
โทรสาร 028497211
Email :jatuporn@mwit.ac.th
 
  ดร. ธัญนันท์ ภูผาจง
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497222 หรือ 028497000 ต่อ 4222
โทรสาร 028497222
Email : thanyanan@mwit.ac.th
 
  นายวิทวัส พันมุณี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยี
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497214 หรือ 028497000 ต่อ 4211
โทรสาร 028497222
Email : w_at_com@mwit.ac.th
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::